Home / Y Học - Sức Khỏe / Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vân

Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vân

Hoang De Noi Kinh To Van Toan T - ebookhay.orgTỐ VẤN là một bộ sách do vua HOÀNG-ðẾ cùng với những vị bầy tôi là KỲ-BÁ, QUỶ-DU-KHU, BÁ-CAO,
THIẾU-SƯ, THIẾU-DU, LÔI-CÔNG, lúc bình nhật cùng vấn đáp mà biên tập nên
Tác giả: Nguyễn Tử Siêu dịch
Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây

Bấm chọn file để tải về
PDF
Giới thiệu sách

TỐ VẤN là một bộ sách do vua HOÀNG-ðẾ cùng với những vị bầy tôi là KỲ-BÁ, QUỶ-DU-KHU, BÁ-CAO,THIẾU-SƯ, THIẾU-DU, LÔI-CÔNG, lúc bình nhật cùng vấn đáp mà biên tập nên. Sách BẢN-KỶ có chép : “HOÀNG-ðẾ hỏi KỲ-BÁ mà làm thành NỘI-KINH ”. chính là bộ này. Nhưng xét trong sách này, phần nhiều là lời nói của KỲ-BÁ cho nên trong BẢN-KỶ không chép ñến tên của bầy tôi khác. Lại xét ngoài 81 thiên của bộ TỐ-VẤN, lại còn 81 thiên của bộ LINH-KHU …… giờ nhận thấy trong TỐ-VẤN có những câu dẫn “ kinh nói rằng : …vv….” ðều là lời ở trong LINH-KHU thời ñủ biết rằng : bộ LINH-KHU thời soạn trước, mà TỐ-VẤN soạn sau.

Trong TỐ-VẤN chỉ lấy danh hiệu Thiên-Sư-Phu-Tử ñể tôn xưng KỲ-BÁ … còn QUỶ-DU-KHU với các bầy tôi khác thời không thấy gọi ai như vậy. ðến như LÔI-CÔNG thời lại tự xưng là Tiểu Tử, Tế Tử , mà HOÀNG-ðẾ cũng có khi ban lời dạy bảo. Có lẽ học lực của Lôi Công chưa bằng các vị kia mà tuổi cũng còn ít hơn cả chăng Vã có những danh từ : Công, Bá, Sư … tựa như là ñều lấy tước hiệu ñể gọi. Tức như ở thiên BẢO-MỆNH-TOÀN-HÌNH-LUẬN có chỗ xưng là Thiên Tử, Quân Vương ; thiên DI-TINH-BIẾN-KHÍ LUẬN, thiên NGŨ-THƯỜNG-CHÍNH-ðẠI-LUẬN, thiên LINH-KHU-QUAN-NĂNG .vv… ñều xưng là Thánh Vương. Thiên CHỨ-CHÍ-GIÁO-LUẬN, thiên SƠ-NGŨ-QUÁ-LUẬN có câu nói : “Phong quân hầu vương ..” thiên SINH-CĂN-KẾT có những danh từ như Vương, Công, ðại nhân vv… ; vậy thời ñó là tước hiệu không còn ngờ gì nữa. ðến như QUỸ-DU KHU, THIẾU-DU, BÁ-CAO … ñều là tên chư thần mà thôi. ðời sau ông Trình-Tử có nói : “TỐ-VẤN do tay các công tử nước Hàn soạn ra” . Cũng có người cho là do các nho gia ñời Tiên Tần soạn…. ðó ñều là nệ về những danh từ tước hiệu mà không xét kỹ toàn thư, nên ức thuyết như vậy. Giờ xét ở những thiên LỤC-TIẾT-TÀNG-TƯỢNG-LUẬN, THIÊN- -NGUYÊN-ðẠI-LUẬN, NGŨ-VẬN-HÀNH-ðẠI-LUẬN, LỤC-VI-CHỈ-ðẠI-LUẬN, KHÍ-GIAO-BIẾN-ðẠI- LUẬN, NGŨ-THƯỜNG-CHÍNH-ðẠI-LUẬN,LỤC-NGUYÊN-CHÍNH-KỶ-ðẠI-LUẬN, CHÍ CHÂN-YẾU-ðẠI- LUẬN … bàn về Thiên ñạo, Lịch pháp, vạn tượng,nhân thân, kinh lạc, mạch thể, nhân sự, trị pháp, lời có ý sâu … không loại sách Chư tử nào có thể ví kịp, thật đúng là chỉ bậc Thiên thần chí thánh mới có thể soạn nổi.

Ngu này thiết nghĩ “Thượng ñế lúc nào cũng nhân ái muôn dân ; mà làm hại sinh mệnh cùa muôn dân là bịnh, muốn trị bịnh phải nhờ ở sách…… nhưng im lặng không nói nên giáng sinh bậc Thần thánh ñể nói thay,và sớm soạn ra bộ sách này ñể cứu sinh mệnh cho muôn dân.”

Phương như, LỤC-THƯ chế ra từ thời PHỤC-HY, Y Dược bắt ñầu từ thời THẦN-NÔNG… mà từ thời Phục-Hy đến Hoàng-ðế có linh nghìn năm; phàm việc văn tự, chế tác chắc đã rõ ràng lắm. Sách NGOẠI-KỶ, BẢN-KỶ đều chép : “HOÀNG ðẾ đặt quan, cử tướng, xét lịch, làm nhạc, chế ra côn miện, thuyền xe ; cắt dã, chia châu, xẻ đất ruộng, đặt tỉnh điền, trồng trăm giống lúa, xây đắp thành quách….. Phàm tước hiệu, văn tự, lúc đó đã đều đủ. Lại trãi qua các họ KIM-THIÊN, CAO- DƯƠNG, CAO-TÂN linh ba trăm bốn mươi năm mới đến nhà ðÀO-ðƯỜNG (NGHIÊU). Vậy bao các chế tác người đời sau chỉ biết hai họ ðường (NGHIÊU) Ngu (THUẤN) là thịnh hơn cả… Nhưng có biết đâu gây từ HY-HOÀNG dần dà cách thời kỳ ñó đã lâu lắm rồi. Sau lại riêng ñối với SỬ THƯ, LINH-KHU, TỐ-VẤN mà còn ngờ vực nữa ru ?” ðến đời XUÂN THU Tần-Việt-Nhân soạn ra NẠN KINH nhận lầm Tam Tiêu, Dinh, Vệ và chứng Quan cách ;đó là người làm mờ tối mất nghĩa của NỘI KINH. Hoàng-Phủ-Bật ñời Tấn biên làm GIÁP ẤT KINH, phần nhiều trích ở LINH KHU, không phát minh ñược nghĩa nào. ðời ðường khoản niên hiệu BẢO ỨNG, Khải-Huyền-Tử và Vương-Băng có chú thích, nhưng cứ theo từng câu để giải nghĩa, gặp chỗ nào ngờ thì bỏ qua, chương tiết không chia, trước sau lẫn lộn. ðời Nguyên, Hoạt-Bá-Nhân soạn bộ ðỘC TỐ VẤN SAO, phần nhiều chỉ theo chú giải họ Vương, không phát minh được nghĩa gì. Chỉ về khoản năm Gia Hựu đời Tống, triều ñình sắc cho bọn Cao Bảo Hành hiệu đính lại, có nhiều chỗ giúp ích cho Vương-thị, duy vẫn cứ theo chia làm 24 quyển, rất sai với cái nghĩa soạn sách của Thánh nhân.

ÁN : Ban cổ soạn thiên NGHỆ VĂN CHÍ có chép rằng :”HOÀNG ðẾ NỘI KINH 18 quyển, TỐ VẤN 9 quyển,LINH KHU 9 quyển”

LẠI ÁN : thiên LY-HỢP-CHÂN-TÀ-LUẬN trong Tố Vấn có chép : “Hoàng ðế nói: Nghĩ như CỬU CHÂM thiên, Phu Tử lại nhân làm 9 lần, 9 lần 9 thành 81 thiên để theo với số của Hoàng Chung”. ðại ñể Kinh điển của các bậc Thần thánh phần nhiều dùng số 9. 9 nhân với 9 thành 81 thiên. Giờ đây Ngu này chia làm 9 quyển cũng chỉ là theo cái di-ý của Thần thánh mà thôi.

Trộm nghĩ Thánh, phàm các bậc, cổ kim khác ñời, ngu này sở dĩ không tự lượng mà dám lạm chú thích bộ này, chẳng qua e cho ñời sau mờ tối không hiểu nghĩa lý của Thánh nhân, nên mới quản khuy ly trắc…….hoặc công, hoặc tội, tôi nào có e ngại gì chỗ ñó ……

About admin

Check Also

Điểm Huyệt Chân Truyền Đồ Giải

Bấm huyệt chữa bệnh là phương pháp chữa bệnh cổ truyền, được tổng kết rút …