Home / Văn Hóa - Tôn Giáo / Trọn Bộ 3 Tập Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Trọn Bộ 3 Tập Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Kinh-Ma-Ha-Bat-Nha-Ba-La-Mat-ebookhay.orgTôi nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá cùng với đại Tỳ Kheo Tăng trên năm ngàn người, đều là những bậc A La Hán đã hết hữu lậu dứt phiền não, tâm được giải thoát, huệ được giải thoát, tâm ý điều nhu.
Tác giả: Thích Trí Tịch
Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo

Bấm chọn file để tải về
Download tập 1: PDF
Download tập 2: PDF
Download tập 3: PDF
Giới thiệu sách

Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá cùng với đại Tỳ Kheo Tăng trên năm ngàn người, đều là những bậc A La Hán đã hết hữu lậu dứt phiền não, tâm được giải thoát, huệ được giải thoát, tâm ý điều nhu, là bực đại long tượng, chỗ làm đã xong, lợi mình đã được, sạch hết kiết sử, bỏ gánh hoặc nghiệp, kham gánh chánh pháp, do chánh trí mà được giải thoát. Riêng Ngài A Nan là còn ở bực hữu học, chứng quả Tu Đà Hoàn.
Lại có năm trăm Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thấy được thánh đế.
Lại có hàng đại Bồ Tát đều được những môn đà là ni và những môn tam muội, thật hành không, vô tướng, vô tác, đã được đẳng nhẫn và vô ngại tổng trì.

About admin

Check Also

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải …