Home / Văn Hóa - Tôn Giáo / Kinh Vạn Phật

Kinh Vạn Phật

Kinh Van Phat - ebookhay.orgKinh Phật Thuyết Phật Danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối-thượng đại-thừa, phước đức vô-lượng vô-biên.
Tác giả: Thích Thiện Chơn
Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo

Bấm chọn file để tải về
PDF

Nhân mùa Kiết-đông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu-Nghĩa quận Bến Tranh, tỉnh Ðịnh Tường. Chúng tôi được đại đức Thích Ðăng Quang chùa Hải Tuệ (Trương Minh Giảng) Sài Gòn đem bộ kinh Phật-Thuyết Phật Danh yêu cầu dịch ra Việt văn cho tăng chúng và đồng bào Phật tử dễ bề đọc tụng. Chúng tôi toàn thể tăng chúng kiết đông do sư cụ Hòa Thượng Thích Hoằng Ðức chùa Hội Long ( Long An ) lãnh đạo rất vui mừng nên đã đảnh lễ Tam-Bảo cầu gia hộ bắt đầu phiên dịch.

Kinh Phật Thuyết Phật Danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối-thượng đại-thừa, phước đức vô-lượng vô-biên. Nước Việt Nam ta chưa được lưu hành, hôm nay nhờ sự phát quảng-đại bá tâm của chư sơn và thiện tín, góp công và của in ra chữ Việt thật là một món pháp bảo vô giá.

Chúng tôi cầu chúc nhiều người được thấy được nghe, đồng hưởng pháp lời của Phật, đồng chứng cảnh Niết-Bàn, hết khổ, an lạc. Ấy mới thỏa mãn bổn nguyện thuyết pháp độ sinh của mười phương chư Phật vậy.

Hôm nay với kết quả được hoàn tất là nhờ công phu của các sư huynh trợ giúp. Chúng tôi xin hồi hướng công đức này cầu nguyện thế giới hòa bình cửu huyền thất tổ thất thế phụ mẫu siêu sanh tịnh độ và pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Ðạo.

Nam mô Thường Tinh-Tấn Bồ-Tát

Năm Kỷ Dậu (1969 – PL. 2512)

Sa-môn: Thích Thiện Chơn

Cẩn Chí

Kinh Lễ Phật Danh

Sự Nghi Ðầu Quyển

Minh, Ðiền Nam, Sa Môn Minh Tâm tập. Muốn cầu Thánh quả, trước sám tội khiên, ba nghiệp trong sạch, mới lên đường giác. Tưởng thấy chúng ta lâu khốn trong ngục sinh tử, tội ác chứa đầy, của Pháp công-đức tiêu hết không còn. Quân chủ Ma-Vương cứ thế lực lớn, nếu chẳng phải oai thần chư Phật, không do đâu giải đặng. Lại nữa sinh chẳng gặp thời, mắt chưa thấy thân tướng hảo đứng ngồi thần biến, tai chưa nghe tiếng Phạm sâu xa nói các dạy răn, gặp kiếp rốt này phiền não càng lừng, khổ nạn ngày thêm, nháy thở gần cái đau ba đường, sát-na lắm cái bi muôn kiếp, mỗi khi lặng nghĩ, thần kinh ý khiếp.

May đặng gặp hồng-danh chư Phật này, gọi là tờ đại-xá mở khám ngục, thuyền lành cứu kẻ biển chìm. Thích-Ca Như-Lai miệng vàng rành rạnh khuyên dạy quy mạng như thế, há chẳng khẩn đảo đầu thành.

(Cứ kinh văn nầy mười môn phân nghĩa hiệp sám-nghi. Thiên-thai khoa kể mười môn, không chút bớt thêm. Kinh nầy gốc do Phật nói, sám ấy ra từ ý Tổ, nay hãy cứ sự xuất kinh, trần ý Phật Tổ, làm sám nghi này, mong chư hiền so ý rõ lý, thoảng nếu hiệp Thánh tâm, xin xưng-dương mà truyền bố).

I.- Sạch Ba Nghiệp

Kinh nói: ‘Nếu Tỳ-Khưu Tỳ-khưu-ni vân vân có phạm tội trọng căn bổn, muốn sám hối, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sạch mới chẳng ăn huân tân vân vân’.

II.- Nghiêm Ðạo Tràng

Hãy nơi chỗ sạch, sửa sang trong thất, dùng các phướn hoa, trang-nghiêm đạo-tràng, bùn thơm tô vẽ, treo bốn mươi chín phướng trang-nghiêm tòa Phật, an để tượng Phật, đốt các thứ hương, rải các thứ hoa, nhất tâm quy-mạng chư Phật mười phương, xưng danh lễ bái, tùy sức tùy tâm, như thế chí tâm, mãn bốn mươi chín ngày, tội ác trừ diệt, trừ chẳng chí tâm. – Thiên-thai sấp nghiêm đàn ở trước, đây thuận văn kinh, nên ‘sạch ba nghiệp’ ở trước.

III.- Lập Hoằng Thệ

(Tức là phát tâm Bồ-đề)

Lấy nguyện đại từ bi, cứu khổ chúng-sinh, ai chưa độ khiến độ, ai chưa giải khiến giải, ai chưa an khiến an, ai chưa Niết-Bàn khiến đặng Niết-Bàn, ngày đêm ngẫm nghĩ Như-Lai xưa làm khổ hạnh, từ vô-lượng kiếp chịu các khổ não, chẳng sinh nhàm mỏi, vì cầu vô-thượng Bồ-Ðề mà nơi tất cả chúng-sinh, tự sinh tâm thấp như tâm tôi tớ vân vân…

IV.- Tu Cúng Dường

Một sắc một hương nhờ sức Phổ-Hiền vận làm cúng lớn khắp cùng pháp giới, cúng dường Tam-bảo, tưởng thân tâm mình khắp mười phương cõi, tu hạnh Phổ-Hiền, lấy các cúng-dường, lại tưởng Tam-Bảo giáng đến đạo tràng nhiếp thọ cúng-dường. Như thế, đều chỉnh oai-nghi, nhiễu-đàn niệm hương, kỉnh bày cúng-dường, xưng niệm.

Nam mô Ðại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát. (3 lần)

Chúng cầm hương hoa, trải cụ dựa đứng, hãy nghĩ tất cả Tam-Bảo và chúng sinh pháp giới với thân tâm ta không hai không khác, chư Phật đã ngộ, chúng-sinh còn mê, ta vì chúng sinh lật đổ mê chướng mà lễ sự Tam-Bảo. Nghĩ như vậy rồi, hãy xướng rằng:

Tất cả cung kính, nhứt tâm đảnh lễ thập phương pháp-giới thường trụ Tam-Bảo.

(một lạy rồi đốt hương rải hoa, người dắt đầu xướng rằng:)

Chư chúng đẳng-này, đều đều hồ-quỳ, nghiêm cầm hương hoa như pháp cúng dường.

(Chúng xướng:)

Nguyện mây hương hoa này,

Khắp đầy mười phương cõi,

Mỗi mỗi cõi chư Phật,

Vô lượng hương trang nghiêm

Khẳm đủ đạo Bồ-Tát,

Thành tựu hương Như-Lai.

(Chúng rải hoa rồi, cúi mọp tưởng rằng: )

Hương hoa tôi đây khắp mười phương.

Dùng làm đài sáng trưng mầu nhiệm.

Âm-nhạc, hương báu của các trời.

Ðồ ngon, áo báu của các trời.

Trần pháp mầu chẳng khá nghĩ bàn.

Mỗi mỗi trần ra tất cả trần.

Mỗi mỗi trần ra tất cả pháp.

Xây quây vô ngại lẫn trang nghiêm.

Khắp đến mười phương trước Tam-Bảo.

Mười phương pháp giới trước Tam-Bảo.

Ðều có thân tôi tu cúng-dường.

Mỗi mỗi đều thảy khắp pháp giới.

Kia kia không tạp không ngăn cản.

Tột chốn vị lai làm Phật sự.

Khắp xông pháp giới các chúng sinh.

Ðược xông đều phát tâm Bồ-đề.

Ðồng vào vô sinh chứng trí Phật.

Tưởng rồi xướng rằng:

Cúng dường rồi, tất cả cung kính.

V.- Thỉnh Tam Bảo

Muốn cầu phước sám tội, phải nơi ngày đầu sám cúng, tỏ thỉnh Tam Bảo công-đức, nhóm cả nơi đạo tràng, rồi sau đảnh lễ.

Y kinh góp ra bài thỉnh Phật dón lược. Ðều cầm lư hương, theo vị tỏ thỉnh, tưởng mỗi mỗi tượng dắt các quyến thuộc, mây nhóm đạo tràng an ngồi nhiếp thọ. Hồ quỳ tán (khen) rằng:

Pháp thân chư Phật, vốn không đi và cũng không lại, vì độ chúng sinh, bày có diệt cũng có sinh. Tròn sáng bốn trí, lên cao từng trời đệ nhất nghĩa: đầy đủ muôn đức, bóng rải nơi biển cõi mười phương.

Làm đại thí chủ, sánh bảo châu kia tùy ý; làm đại y vương, so cây thuốc vườn thiện kiến.

Có thỉnh ắt ứng, như hang trống đáp tiếng vang: đồng ich quần sinh, tợ sáng xuân mà rải bóng.

Bọn ta chúng sinh, đắm chìm năm trược thường đeo tám khổ, chưa thấy cái thân tướng tốt, nay nghe danh hiệu công đức, kính nghiêm khiết đàn tràng này, sắm bày hương cúng, xa hư không chiêm ngưỡng, đảnh lễ xưng danh, nguyện chư Thế-Tôn lãnh các quyến thuộc mà lai lâm, giáng oai quang mà cứu thế. Bồ Tát, Thinh-Văn, Thiên-Long vệ pháp, Thần vương hiển mật, chơn tể vô biên, kỳ tỏ thỉnh để lai sâm, mong sở cầu đều ban tứ.

About admin

Check Also

Trọn Bộ 3 Tập Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật …